Zaakwaarnemer. Voetbal Zaakwaarnemers en voetballers vormen in een ideale situatie een hecht en succesvol team. Als het werkt voor beiden kan dat een succesvolle combinatie zijn. Toch zie je veel zaakwaarnemers die voetballers gouden bergen beloven, weinig kennis van de regels en contracten hebben en de voetbalspeler niet echt begeleiden.

Doordat veel zaakwaarnemers dingen beloven die ze niet waarmaken, raken spelers terecht vaak teleurgesteld in hun zaakwaarnemer. Daarom maken wij als zaakwaarnemer vooraf een duidelijk en realistisch plan met je dat we met jou en als je jonger dan 18 jaar bent ook met je ouder(s) of verzorger(s) bespreken.

Wat kun je van een zaakwaarnemer verwachten en wat doet een zaakwaarnemer wel en niet en wat doet een zaakwaarnemer eigenlijk precies? En waarom heb je als voetballer een zaakwaarnemer nodig?

Een goede zaakwaarnemer helpt je als speler met het maken van een plan, motiveert je, is jouw vertrouwenspersoon en motiveert spelers bij het halen van hun doelstellingen en realiseren van hun (realistische) droom.

Een goede zaakwaarnemer laat je niet zomaar op je 15e of 16e jaar een contract tekenen, maar gaat eerst samen met jou en, afhankelijk van je leeftijd, eventueel je ouders een plan maken. Speel je nu op het juiste niveau? Speel je bij de juiste club? Welke (extra) begeleiding heb je nodig? Een goede zaakwaarnemer denkt niet alleen aan jouw en zijn financiële positie maar hij zorgt er ook voor dat een speler zich goed ontwikkelt als voetballer. Hij gebruikt zijn netwerk om de speler bij de juiste club te krijgen voor zijn ontwikkeling als professioneel voetballer. Een goede zaakwaarnemer heeft regelmatig contact met zijn spelers. Ook bekijkt een goede zaakwaarnemer de wedstrijdbeelden of komt af en toe kijken. Realiseer je wel dat er maar 26 speelweekenden zijn en dat het dus onmogelijk is om heel vaak een wedstrijd te bekijken omdat de meeste goede zaakwaarnemers al gauw 30-80 spelers begeleiden.

Hij stalt een speler de juiste club, zodat de speler genoeg speelminuten krijgt en zich volop kan focussen op zijn doelstellingen. Zaakwaarnemers nemen tevens regelmatig contact met een speler op en zorgen ervoor dat hij als een echte professional door het leven gaat.

Zaakwaarnemers maken afspraken met clubs en professionals die jou verder helpen.

Zaakwaarnemers kennen de voetbalwereld goed en hebben een netwerk van clubs, professionele begeleiders op allerlei gebieden en kennen vaak belangrijke mensen. Een goede zaakwaarnemer weet wat een realistisch salarisniveau is voor een speler, kan goed onderhandelen maar belangrijker, zoekt samen met jou de juiste club. Een club die past bij jouw ervaring en spelniveau waar je een goede kans hebt om veel te spelen en jezelf verder te ontwikkelen.

Een succesvolle profvoetbal carrière is teamwork tussen zaakwaarnemer en speler.

Je kunt als speler veel zelf doen om jouw kansen groter te maken om profvoetballer te worden. Hoe beter jij als speler bent, hoe makkelijker je het jouw zaakwaarnemer maakt om een goede club voor jou te vinden. In een ideaal situatie komen de clubs naar jou en jouw zaakwaarnemer toe. En een goede voorbereiding voor een profclub begint met veel trainen. Echte profs hebben vaak jaren 20-30 uur per week aan voetbal besteed. Deze spelers oefenen de dingen waar ze beter in moeten worden vaak duizenden keren.

Ook kun je een Linkedin.com profiel aanmaken als profspeler. In dit netwerk zijn steeds meer trainers, coaches en scouts actief die het vaak goed vinden wanneer jij als goede speler contact met ze legt. Informeer dan wel altijd je zaakwaarnemer vooraf wie je wil benaderen.

Speel je al op divisie-niveau, ben je niet ouder dan 18 jaar en wil je keer een vrijblijvend- en gratis gesprek wat we voor je kunnen doen? Stuur dan even een whatsapp via de homepage of stuur met het contactformulier een e-mail.

In an ideal situation, business observers and football players form a close and successful team. If it works for both, it can be a successful combination. Yet you see many business observers who promise footballers golden mountains, have little knowledge of the rules and contracts and do not really guide the football player.


As a result, players are rightly often disappointed in their agent. That is why, as an agent, we make a clear and realistic plan with you in advance that we will discuss with you and if you are under 18 with your parent (s) or caregiver (s).


What can you expect from an agent and what does an agent do and does not do and what does an agent actually do exactly? And why do you need an agent as a football player?


A good agent helps you as a player with making a plan, motivates you, is your confidant and motivates players in achieving their goals and realizing their (realistic) dream.


A good agent does not just let you sign a contract at the age of 15 or 16, but will first make a plan together with you and, depending on your age, your parents. Are you playing at the right level now? Are you playing at the right club? Which (extra) guidance do you need? A agent or manager not only thinks about you and his financial position, but he also ensures that a player develops well as a football player. He uses his network to get the player to the right club for his development as a professional football player. A good agent has regular contact with his players. An agent or manager also looks at the game images or comes to see them occasionally. Be aware that there are only 26 playing weekends and that it is therefore impossible to watch a match very often because most good agent or managers will soon guide 30-80 players.
He stalls a player at the right club, so that the player gets enough playing minutes and can fully focus on his goals. Business observers also regularly contact a player and ensure that he goes through life as a true professional.
Agents make agreements with clubs and professionals who help you further.


Agents know the football world well and have a network of clubs, professional coaches in all kinds of areas and often know important people. A good intermediair knows what a realistic salary level is for a player, can negotiate well but more importantly, is looking for the right club with you. The club that fits your experience and level of play where you have a good chance to play a lot and develop yourself further.
As a successful professional football career is teamwork between agent and player.
As a player you can do a lot yourself to increase your chances of becoming a professional footballer. The better you are as a player, the easier it is for your agent to find a good club for you. In an ideal situation, the clubs come to you and your agent. And good preparation for a professional club starts with a lot of training. Real pros often spend 20-30 hours a week on football for years. These players often practice the things they need to do better thousands of times.
You can also create a Linkedin.com profile as a professional player. More and more trainers, coaches and scouts are active in this network who often find it good when you, as a good player, make contact with them. Always inform your agent in advance who you want to contact.
Are you already playing at divisional level, are you no more than 18 years old and would you like to have a no-obligation and free consultation about what we can do for you? Send a whatsapp via the homepage or send an e-mail with the contact form.